Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2011

metafizyczna
Play fullscreen
Birdy - People Help The People
Reposted fromkevinator kevinator
metafizyczna
jeśli to wszystko ma wyglądać równie żenująco jak to, co widzimy dziś w sejmie, to chyba czas wypierdalać z tego kraju. w trybie co najmniej szybkim.
— bardzo to przykre wszystko.
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
metafizyczna
1440 0edc 500
Reposted frommechmech mechmech

April 11 2011

metafizyczna

Jestem wbudowana między żebra i źrenice , bez zapachu i o malinowych ustach,
którymi jeśli chcesz, możesz się udławić.
metafizyczna


.

 

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl